İSG – İdari Para Cezaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere idari para cezaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük ve aykırılık için ayrı ayrı idari para cezası verilir.

Belirtilen idari para cezaları;
a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,
uygulanır.
(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; Madde 26: İdari para cezaları ve uygulanması )

Bu çerçevede uygulanacak idari para cezaları, aşağıda yer alan linkte verilmiştir.

İdari para cezaları:
https://www.csgb.gov.tr/isggm/hizmetlerimiz/idari-para-cezalari/

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.”